MEDlEMSVILLKOR

Medlemskapet

Medlemskapet är personligt och kan icke överlåtas till annan person. Storvreta gym förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl omgående säga upp medlemskapet. Vid sådant förhållande återbetalas outnyttjad månadsbetalning om sådan erlagts. Vid grovt fall av regelbrott t.ex vid utlånande av sitt medlemskort till obehörig sker uteslutning av medlem utan att någon återbetalning av eventuellt innestående tid eller medlemsavgift blir aktuell. Storvreta Gym friskriver sig från allt ansvar för skada och/eller förlust, som åsamkats medlem eller någon medlem ansvarat för, även som egendom tillhörig eller upplåten till medlem eller någon medlem svarar för. Medlem ansvarar för att hon/han är i lämplig fysisk kondition för att tillgodogöra sig träning och behandling. Minimiålder för medlemskap i Storvreta Gym är 14 år. Du får träna på gymmet från det du är 11 år men då i vuxen persons sällskap.

Vid beviljande av medlemskap skall medlemsavgift betalas i samband med köpet.

Tillgänglighet
Säsongsmässiga förändringar av öppettider/öppethållning berättigar ej till förlängning av gällande avtal.
Öppettider framgår av anslag på anläggningen samt information på hemsidan.

Trivsel och Hygien: 
Det åligger medlemmar samt gäster att följa de regler avseende trivsel, hygien, träningsmetoder och ordning vilka meddelas skriftligen eller muntligen av Storvreta Gyms personal. Alla som vistas på gymmet antas visa hänsyn och respekt för varann.

Doping: 
Användning och/eller försäljning av på RF’s dopinglista förbjudna preparat eller liknande prestationshöjande medel är förbjudet och leder till omedelbar uteslutning från Storvreta Gym och ingen återbetalning sker. Storvreta Gym förbehåller sig rätten att oanmält iscensätta dopingkontroll.

Medgivande
Jag samtycker till att Storvreta Gym får kommunicera med mig via email, sms och telefon, så länge jag är medlem i Storvreta Gym och under en period om 18 månader efter avslutat medlemskap. Jag kan när som helst begära att Storvreta Gym upphör med dylik kommunikation.

Prisjusteringar:
Löpande månadsavgifter är skyddade mot all slags prishöjning, utom de som kan bero på ökning av mervärdesskatten, under bindningstiden. Därefter kan prishöjning ske om detta meddelas minst 60 dagar i förväg.

Autogireringar:
Autogireringar/månadsbetalningar från kontot sker den 26:e var månad varför jag förbinder mig att tillse att likvider finns tillgängligt på det konto jag uppgivit. Saknas likvider skickar Storvreta Gym en betalningspåminnelse  Vid betalningspåminnelse tillkommer lagreglerad påminnelseavgift om 50 kronor. Avisering anses gjord tillsvidare genom dessa villkor.

Uppsägning av Löpande autogireringar/månadsbetalningar:
Medlems uppsägning av autogirobetalningar/månadsbetalningar kan ske först efter bindningstiden. Uppsägning skall ske till receptionen antingen personligen eller via telefon/ mail. Uppsägningstiden är en månad plus resterande dagar i uppsägningsmånaden, vilket innebär att sista betalningen omfattar en hel månad. Autogirobetalare/månadsbetalare har rätt att avsluta betalningar via autogiro men kommer då att belastas de resterande månaderna under den första ordinarie 12-månadersperioden via en inbetalningsavi.

Avstängning vid utebliven betalning:
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att avstängas från träning till betalning sker.

Minimiålder vid månadsbetalning:
Minimiålder för tecknande av avtalet är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal samt betalningsansvar för dennes räkning.

Medlemskort:
Medlemskort är en värdehandling varför förlust skall anmälas till Storvreta Gym. Nytt medlemskort utfärdas då mot en avgift om 100 kronor.

Frysning av medlemskap
Frysning vid skada, sjukdom och graviditet: Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet ges med minst 1 månad och längst 12 månader. Medlemmen måste kunna uppvisa intyg som styrker sin förfrågan. Frysning kan endast ske med hela månader samt endast framåt i tiden. Under frysningsperioden kan medlemmen inte ta del av Storvreta Gyms utbud. Medlemsavtalet förlängs med den tid som Storvreta Gym godkänner frysning för och ingen månadsavgift debiteras under den frysta perioden.
Frysning vid arbete, studier eller militärtjänstgöring: Frysning av medlemskap vid arbete, studier eller militärtjänstgöring på annan ort görs med minst 3 månader och längst 12 månader. Medlemmen måste kunna uppvisa intyg som styrker sin förfrågan.
Ansökan om frysning görs i receptionen på Storvreta Gym alternativt per mail. Frysning kan inte göras i efterhand.                  

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi är måna om din personliga integritet

Vi ansvarar för all personlig information som du förser oss med. För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med att de uppgifter du lämnar till oss behandlas, lagras och hanteras ansvarsfullt enligt nedanstående policy.
För att du ska kunna nyttja vårt gym även utanför bemannade tider behöver vi för säkerhetens skull samla in och lagra dina personuppgifter och detta görs enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Uppgifter vi samlar in direkt från dig i samband med ditt medlemskap omfattar namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsform. För betalning via autogiro tillkommer bankkontonummer.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du och samtycker till att Storvreta Gym behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.
Dina personuppgifter samlas in och lagras för att vi via ditt medlemskort och kundnummer ska kunna säkerställa din identitet och därmed säkerheten på vår anläggning. Personuppgiftsregistret används också för kontroll av att du fullgjort din betalning för våra tjänster.
Dina personuppgifter används även för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt bokföringslagen.
Vi delar eller vidarebefordrar inga av dina uppgifter förutom till bankgirocentralen i samband med autogirobetalning vilket du samtycker till i särskilt dokument.

Hur länge och var sparar vi dina personuppgifter?

Eftersom ditt medlemskap hos oss är livslångt och du därmed inte behöver betala medlemsavgift mer än en gång sparar vi också dina uppgifter tills du aktivt ber oss att radera dem. Dina personuppgifter lagras dels på papper i pärm som förvaras inlåst och dels på dator som förutom att den förvaras inlåst är skyddad av lösenord.

Rätten till dina personuppgifter

Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar, uppdaterar eller raderar dem. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och Storvreta Gym.

Förfrågningar och klagomål

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller frågor om vår Personuppgiftspolicy, kontakta oss via telefon 018-315150/ mail susanne.f.vestlund@gmail.com eller direkt via någon av oss i receptionen. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller annan myndighet som kan fastställas i framtiden.
 


Senast uppdaterad 2018-05-16